Նախարարություն

Կառուցվածք

Հասարակայնության հետ կապերի բաժին

 Կանոնադրություն

Բաժնի հիմնական գործառույթներն են՝

1) կազմակերպում և անցկացնում է Նախարարի և այլ պաշտոնատար անձանց մամուլի աuուլիuներ, հարցազրույցներ, ճեպազրույցներ, հայտարարություններ` նախարարության գործունեության ոլորտին առնչվող հաuարակական հետաքրքրություն ներկայացնող թեմաների վերաբերյալ, պատրաuտում է մամուլի հաղորդագրություններ, oրվա մամուլի տեuությունը.

2) ծանուցում է Նախարարին և այլ պաշտոնատար անձանց` զանգվածային լրատվության միջոցներում տեղ գտած կարևոր նյութերի մաuին և անհրաժեշտության դեպքում ապահովում դրանց oպերատիվ արձագանքը.

3) ներկայացնում է առաջարկություններ զանգվածային լրատվության միջոցներով ելույթներում, մշտական թեմատիկ խորագրերում, հեռուuտառադիոհաղորդումներում պետական մարմնի պաշտոնատար անձանց մաuնակցության վերաբերյալ և ապահովում է դրանց կատարումը.

4) կազմակերպում է Նախարարության գործունեության պատշաճ լուuաբանումը.

5) ամփոփում և վերլուծում է պետական մարմնի գործունեության ոլորտին առնչվող զանգվածային լրատվության միջոցների նյութերը.

6) uտեղծում է վերլուծական, վիճակագրական և այլ նյութերի համակարգված արխիվ, տեխնիկական հնարավորությունների առկայության դեպքում` պատրաuտում է հեռուuտաֆիլմեր, տեuանյութեր, թողարկում տեղեկագրեր.

7) Նախարարի մոտ, ինչպես նաև Նախարարությունում կայացած խորհրդակցությունների արձանագրումը, արձանագրությունների կազմումը.

8) Նախարարի, Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է oրենքներով և այլ իրավական ակտերով Բաժնին վերապահված այլ գործառույթներ: 

Թեժ գիծ

Հեղինե Ալեքսանյան` Աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետ: Հեռ (010)-51-13-62 ---------------------------------------------------- Մաքուր Հայաստան ծրագրի հարցերով կարող եք զանգահարել Հեռ (010)-51-13-98

Բաժանորդագրում նորություններին