Նախարարություն

Կառուցվածք

Քարտուղարություն

Քարտուղարության պետ ` Վարուժան Հարությունյան

Հեռ. (+374 10) 511 353   էլ. փոստ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ներքին գործավարության կարգ

Կանոնադրություն

Քարտուղարության հիմնական գործառույթներն են՝

 

Քարտուղարությունը`
1) կազմակերպում է տարածքային կառավարման, էներգետիկայի, ընդերքի, տրանսպորտի, ճանապարհային, ավտոմոբիլային, երկաթուղային, ջրային, օդային տրանսպորտի ոլորտներին առնչվող արդյունավետ փաստաթղթաշրջանառութունը
2) կազմակերպում է Նախարարության էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգում փաստաթղթերի մուտքագրման և փաստաթղթաշրջանառության վարման աշխատանքները
3) կազմակերպում է Նախարարություն ստացված փաստաթղթերը՝ ըստ տեսակների, տարանջատելը, դասակարգելը և հաշվառելը
4) կազմակերպում է Նախարարություն էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգով ստացված քաղաքացիների դիմումների, առաջարկությունների և բողոքների մուտքագրման աշխատանքները
5) կազմակերպում է Նախարարություն առձեռն կամ փոստային ծառայությամբ ստացված քաղաքացիների դիմումների, բողոքների մուտքագրման աշխատանքները
6) կազմակերպում է քաղաքացիների դիմումների, ինչպես նաև շարժի և կատարման ընթացքի մասին տեղեկատվության տրամադրման աշխատանքները
7) կազմակերպում է ստացված գրությունները և դիմում-բողոքները մուտքագրելիս թերի փաստաթղթերի համապատասխանության ստուգումը, այդ թվում՝ թերի փաստաթղթերի պահանջումը
8) կազմակերպում է քաղաքացիների ընդունելության աշխատանքների համակարգումը և տեղեկանքների տրամադրումը.
9) կազմակերպում է Նախարարություն ստացված դիմում-բողոքների և հարցումների վերլուծությունն ու ամփոփագրի կազմումը
10) կազմակերպում է Նախարարի, Նախարարի տեղակալների, Գլխավոր քարտուղարի մոտ քաղաքացիների ընդունելության գրանցումը, ընդունելության ժամանակ արծարծվող հարցերի վերաբերյալ ամփոփաթերթերի տրամադրումը և քաղաքացիների՝ տվյալ օրվա ընդունելությունը
11) կազմակերպում է Նախարարին, Նախարարի տեղակալներին, Գլխավոր քարտուղարին, Նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումներին ուղղված գրությունների գրանցումը և հասցեատերերին հանձնումը.
12) կազմակերպում է Նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից պատրաստված՝ Նախարարի, Նախարարի տեղակալների, Գլխավոր քարտուղարի կողմից ստորագրված <<Ելից>> գրությունների առաքումը էլեկտրոնային` <<Mulberry>> ծրագրով, սուրհանդակային և փոստային ծառայությունների միջոցով, առձեռն տարբերակով և էլեկտրոնային փոստով.
13) կազմակերպում է «Ելից» փաստաթղթերի խմբագրումն ու սրբագրումը
14) կազմակերպում է Նախարարություն մուտք արված օտար լեզվով գրությունների ոչ պաշտոնական թարգմանությունը
15) կազմակերպում և իրականացնում է մեթոդական ուղեցույցերի մշակումը, պարբերական թարմացումը և տրամադրումը Նախարարության, մարզպետարանների և ենթակա մարմինների բոլոր ստորաբաժանումներին
16) կազմակերպում և իրականացնում է միասնական փաստաթղթաշրջանառության կարգի կիրառման նպատակով Նախարարության, մարզպետարանների և ենթակա մարմինների համապատասխան ստորաբաժանումների հետ պարբերական աշխատանքները
17) կազմակերպում, իրականացնում և ղեկավարում է Նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումներին, ենթակա մարմիններին և Նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին, փակ բաժնետիրական ընկերություններին մեթոդական և գործնական աջակցության տրամադրումը
18) կազմակերպում է Նախարարի, նախարարի տեղակալների, Գլխավոր քարտուղարի մոտ քաղաքացիների ընդունելության կարգի սահմանումն ու ընդունելությունը
19) կազմակերպում և ղեկավարում է Նախարարություն ստացվող թեժ զանգերին պատասխանելու և բարձրացվող հարցերին ընթացք տալու աշխատանքները
20) կազմակերպում, իրականացնում և ղեկավարում է Քարտուղարության աշխատակիցների մասնագիտական նվազագույն պատրաստվածության ապահովումը՝ թեժ գծի զանգերին արագ արձագանքելու համար
21) կազմակերպում և ղեկավարում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ազգային ժողովի, Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի, Մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից հսկողության վերցված հանձնարարականների կատարման ժամկետների նկատմամբ հսկողությունը
22) կազմակերպում և ղեկավարում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի, Ազգային ժողովի, Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի, Մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից նախարարություն հասցեագրված քաղաքացիների դիմումների կատարման ժամկետների նկատմամբ հսկողություն
23) կազմակերպում և ղեկավարում է քաղաքացիների նամակների, դիմում-բողոքների կատարման ժամկետների նկատմամբ հսկողությունը
24) կազմակերպում է հասարակական կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից արված հարցումների կատարման ժամկետների նկատմամբ հսկողությունը
25) կազմակերպում է Նախարարի և Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարականների կատարման ժամկետների նկատմամբ հսկողությունը
26) կազմակերպում է Նախարարությունից մարզպետարաններ, ենթակա մարմիններ ուղղված գրությունների և հանձնարարականների պատշաճ կատարման աշխատանքները, ինչպես նաև ժամկետների կատարման նկատմամբ հսկողությունը
27) կազմակերպում և իրականացնում է ժամկետային հանձնարարականների կատարման մասին ամփոփաթերթի պատրաստման և ուշացման պատճառների վերլուծության աշխատանքները
28) կազմակերպում և ղեկավարում է Նախարարի մոտ, ինչպես նաև նախարարությունում կայացած խորհրդակցությունների արձանագրման և դրանք հասցեատերերին տրամադրման աշխատանքները
29) ապահովում է Նախարարության՝ պետական պահպանության ենթակա փաստաթղթերի հաշվառումը, համալրումը, պահպանությունը և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հանձնումը արխիվ:
30) Նախարարի, Նախարարի տեղակալի և Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է այլ գործառույթներ.
31) Նախարարության խնդիրների ու գործառույթների ապահովման նպատակով իրականացնում է այլ աշխատանքներ:

 

 

 

Փաստաշրջանառության բաժին
Բաժնի պետ ` Ալինա Իգիթխանյան

Հեռ. Հեռ. (+37410) 511 364   էլ. փոստ

Փաստաթղթերի հսկողության և արձանագրային բաժին
Բաժնի պետ ` Կարինե Հակոբյան

Հեռ. (+37410) 511 370   էլ. փոստ

Թեժ գիծ

Հեռ. (010)51-13-79

Բաժանորդագրում նորություններին