Նախարարություն

Կառուցվածք

Գնումների համակարգման և տնտեսական բաժին

Բաժնի պետ ` ..

Հեռ. (+37410) 511 359

 Կանոնադրություն

Բաժնի հիմնական գործառույթներն են`

1) Նախարարության կարիքների համար բոլոր տեսակի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերումը, գույքի ընթացիկ կառավարումն ու պահպանումը,

2) Նախարարության կարիքների համար գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխան գնումների գործընթացի իրականացման ապահովումը,

3)   Նախարարության միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագծի կազմում ընդգրկվելիք ծախսային ծրագրերով նախատեսվող գնումներին վերաբերող փաստաթղթերի կազմումը և Նախարարության ֆինանսատնտեսագիտական, հաշվապահական հաշվառման և համայնքային բյուջեների վարչություն ներկայացումը,

4) Սահմանված ժամկետում Նախարարության գնումների միասնական անվանացանկի կազմումը և ներկայացումը ՀՀ ֆինանսների նախարարություն,

5) Նախարարության գնումների պլանի փոփոխությունների և լրացումների հայտերի կազմումը և ներկայացումը ՀՀ ֆինանսների նախարարություն,

6)  Պետական բյուջեով նախատեսված Նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրերի գծով միջծրագրային և ներքին հոդվածային վերաբաշխումների հայտերի գնումներին վերաբերվող բաժինների լրացում և ներկայացում Նախարարության ֆինանսատնտեսագիտական, հաշվապահական հաշվառման և համայնքային բյուջեների վարչություն,

7)  Նախարարության գնումների պատասխանատու ստորաբաժանումների կողմից օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գնման հայտերի ստացումը,

8)  Նախարարության կարիքների համար գնման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնման նպատակով ձևավորված գնահատող հանձնաժողովների քարտուղարի պարտականությունների կատարումը,

9)  Գնման հայտարարությունների և հրավերների կազմումը և գնումների իրականացման էլեկտրոնային համակարգով հրապարակումը,

10)   Գնահատող հանձնաժողովի նիստերի անցկացման կազմակերպումը և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նիստերի արձանագրությունների կազմումը և հրապարակումը,

11)  Պայմանագրերը և ընթացակարգի արձանագրությունները Գլխավոր քարտուղարի հաստատմանը ներկայացնելը,

12)  Նախարարության կարիքների համար ձեռք բերման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գծով գնման պայմանագրերի մուտքագրումը պայմանագրերի կառավարման և գնումների հաշվետվողականության մոդուլ,

13)  Ապահովում է Նախարարության կարիքների համար ձեռք բերված գույքի և ապրանքանյութական արժեքների ստացումը, պահեստավորումը և բաշխումը,

14)  Ապահովում է Նախարարության ծառայողական ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման, տարեկան պետական տեխնիկական զննման ստուգատեսի և ավտոտրանսպորտային միջոցների պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության աշխատանքների կազմակերպումը:

15)  Ապահովում է համակարգչային տեխնիկայի, այլ սարքեր սարքավորումների և գույքի պահպանման և վերանորոգման աշխատանքները:

Թեժ գիծ

Հեղինե Ալեքսանյան` Աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետ: Հեռ (010)-51-13-62 ---------------------------------------------------- Մաքուր Հայաստան ծրագրի հարցերով կարող եք զանգահարել Հեռ (010)-51-13-98

Բաժանորդագրում նորություններին